Ελληνικά English

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Anassa Brand
Anassa Brand

Block Σοκολάτας
Block Σοκολάτας

Σοκολατάκια Γυμνά
Σοκολατάκια Γυμνά

Ελίτσες
Ελίτσες

Σοκολατοκεράσματα
Σοκολατοκεράσματα

Σοκολατάκια Σπιτικά
Σοκολατάκια Σπιτικά

Φρουτάκια
Φρουτάκια

Bιομηχανικά Προϊόντα
Bιομηχανικά Προϊόντα

Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Newsletter Περισσότερα
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 

 

Ισολογισμός 31/12/2015
           
Επωνυμία : ALTERO Α.Ε.
ΑΦΜ: 099364238        
Ποσά σε  ευρώ
           
Περιουσιακά στοιχεία   2015   2014
Πάγια   2.434.447,82   2.765.126,63
Μείον :  Αποσβεσμένα 1.312.123,71   1.344.741,81  
  Απομειωμένα 0,00 1.312.123,71 0,00 1.344.741,81
Αποθέματα   134.896,63   131.144,76
Απαιτήσεις   67.722,03   94.623,60
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα        
Λοιπά   64.066,89   92.210,30
Σύνολο ενεργητικού   1.389.009,66   1.738.363,48
           
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις        
Κεφάλαια και αποθεματικά   633.872,20   717.407,84
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   755.137,46   1.069.986,42
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   1.389.009,66   1.787.394,26
           
Αθήνα 25/04/2016    
           
           
           
Ο Πρόεδρος του Διοικ.Συμβουλίου  Ο Λογιστής      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΑΚΗΣ    
Α.Δ.ΤΑΥΤ. 432053 Τ.Α.Α Α.Δ.ΤΑΥΤ. ΑΚ579852    
Το Μέλος του Διοικ.Συμβουλίου        
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ        
  Α.Δ.ΤΑΥΤ.ΑΑ097360        
           
           
Κατάσταση Αποτελεσμάτων 31/12/2015  
Επωνυμία :ALTERO Α.Ε.  
ΑΦΜ:099364238        
Ποσά  σε ευρώ  
           
    2015   2014  
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 395.235,32   362.250,71  
Λοιπά συνήθη έσοδα   9.422,22   3.393,95  
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 3.751,87   8.772,42  
Αγορές εμπορεύματων και υλικών 230.789,75   172.417,00  
Παροχές σε εργαζόμενους 76.096,03   62.967,75  
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 10.314,00   13.474,13  
Λοιπά έξοδα και ζημίες  223.954,41   78.199,69  
Λοιπά έσοδα και κέρδη 56.960,02   54.250,88  
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) 9.750,91   9.253,49  
Αποτελέσματα προ φόρων -85.535,67   74.811,06  
Φόροι   0,00   0,00  
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους -85.535,67   74.811,06  
           
           
Αθήνα 25/04/2016  
           
           
           
Ο Πρόεδρος του Διοικ.Συμβουλίου  Ο Λογιστής      
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΑΚΗΣ    
Α.Δ.ΤΑΥΤ. 432053 Τ.Α.Α Α.Δ.ΤΑΥΤ. ΑΚ579852    
Το Μέλος του Διοικ.Συμβουλίου        
  ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ        
  Α.Δ.ΤΑΥΤ.ΑΑ097360