Ελληνικά English

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Anassa Brand
Anassa Brand

Block Σοκολάτας
Block Σοκολάτας

Σοκολατάκια Γυμνά
Σοκολατάκια Γυμνά

Ελίτσες
Ελίτσες

Σοκολατοκεράσματα
Σοκολατοκεράσματα

Σοκολατάκια Σπιτικά
Σοκολατάκια Σπιτικά

Φρουτάκια
Φρουτάκια

Bιομηχανικά Προϊόντα
Bιομηχανικά Προϊόντα

Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Newsletter Περισσότερα
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 

 

Ισολογισμός 31/12/2017
           
Επωνυμία : ALTERO Α.Ε.
ΑΦΜ: 099364238        
Ποσά σε  ευρώ
           
Περιουσιακά στοιχεία   2017   2016
Πάγια   2.435.061,89   2.435.061,89
Μείον :  Αποσβεσμένα 1.319.627,89   1.316.796,70  
  Απομειωμένα 0,00 1.319.627,89 0,00 1.316.796,70
Αποθέματα   83.337,79   95.824,96
Απαιτήσεις   169.026,44   120.300,64
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα   2.835,00    
Λοιπά   31.270,58   63.527,26
Σύνολο ενεργητικού   1.401.903,81   1.397.918,05
           
Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις        
Κεφάλαια και αποθεματικά   695.718,28   700.924,38
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   706.185,53   696.993,67
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων   1.401.903,81   1.397.918,05
           
           
           
  Αθήνα 30/5/2018  
           
           
  Ο Πρόεδρος του Διοικ.Συμβουλίου  Ο Λογιστής    
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΙΡΑΚΗΣ  
  Α.Δ.ΤΑΥΤ. 432053 Τ.Α.Α   Α.Δ.ΤΑΥΤ. ΑΚ579852  
           
  Το Μέλος του Διοικ.Συμβουλίου      
    ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ      
    Α.Δ.ΤΑΥΤ.ΑΑ097360